Divider
Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit bericht, het gebruik van uw gegevens en uw individuele rechten, neem dan contact met ons op:

Prins Hendrikkade 169-I
1011 TC Amsterdam
Gratis telefoon: 0800 0220 932 info@balensverzekeringen.nl

Downloads

OVER ONS

Balens Europe B.V. en Balens Ltd. – hierna aangeduid als ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze –  zijn geregistreerde bedrijven.

Balens Europe B.V. is gegeristreerd in Nederland:
Prins Hendrikkade 169-I
1011 TC Amsterdam

AFM vergunningnummer: 12046134

Kamer van Koophandelnummer: 73057959

KiFiD aansluitnummer: 300.017321

Balens Ltd. is gevestigd in Engeland:
Bridge House
Portland Road, Malvern
Worcestershire, WR14 2TA
Verenigd Koninkrijk

Vennootschapsnummer: 4931050

Balens Europe B.V. is een dochteronderneming die geheel in het bezit is van Balens Ltd. Balens Europe B.V. is een bemiddelaar in verzekeringen en gevolmachtigd agent die verzekeringsdiensten aanbiedt voor bedrijven en individuen. Balens Ltd. verzorgt technische, administratieve en operationele aan Balens Europe B.V. ter ondersteuning van de diensten die Balens Europe B.V. aanbiedt.

HET DOEL VAN DIT BERICHT

In het kader van het aanbieden van producten en diensten verzamelen wij gegevens over u, dit worden persoonsgegevens genoemd.

Deze verklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen met betrekking tot onze producten en diensten en hoe wij deze informatie zullen verzamelen, gebruiken, delen, bewaren en beveiligen.

In deze verklaring beschrijven wij ook uw individuele rechten, waaronder uw recht te weten welke gegevens over u bewaard worden, hoe deze gegevens verwerkt worden en hoe u beperkingen kunt opleggen aan het gebruik van uw gegevens.

WAAROM HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de uitvoering van uw contract met ons, om een passende premie te kunnen aanbieden, om verlengingen te kunnen verwerken, om in te gaan op persoonlijke verzoeken en om klachten over of van u te kunnen behandelen. Ook gebruiken we uw gegevens om ons bedrijf gezond te houden, bijvoorbeeld door middel van statistische analyses over de gegevens die wij beheren, of door middel van financiële planningen gebaseerd op die gegevens.

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET?          

Persoonsgegevens geven informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als aanbieder van verzekeringsdiensten verwerken wij de volgende gegevens:

  1. Gewone persoonsgegevens; dit zijn uw naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, handelsnaam, genoten opleidingen en informatie over klachten uit het verleden.
  2. Bijzondere persoonsgegevens; bijvoorbeeld information over uw gezondheid, religie, etniciteit, over klachten uit het verleden die geresulteerd hebben in fysiek letsel.
  3. Strafrechtelijke persoonsgegevens; gegevens met betrekking tot uw strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden, gelet op een verantwoorde behandeling van strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen, geschaard onder de Bijzondere persoonsgegevens, waarvoor wettelijke gegevensverwerkingsvereisten gelden.


WANNEER VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Om ons in staat te stellen u een verzekering aan te bieden en u te verzekeren, verzamelen wij persoonsgegevens van u. We verzamelen uw persoonsgegevens ook wanneer u informatie opvraagt over onze services, klantevenementen, promoties en campagnes.

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens met betrekking tot anderen moeten verzamelen om verzekeringen te kunnen uitgeven en beheren. In de meeste gevallen zult u ons deze informatie verstrekken. Als u de persoonlijke gegevens van anderen openbaar maakt, bent u er verantwoordelijk voor dat u daartoe gerechtigd bent.

Wanneer u ons mailt, belt, schrijft, of een formulier invult, verstrekt u ons persoonsgegevens.

Wanneer u onze website bezoekt, lezen wij uw unieke online elektronische identificatiecode: het
IP-adres. Bij uw eerste bezoek aan onze website zal u gevraagd worden een cookie te accepteren. Cookies worden gebruikt om uw internetverkeer te analyseren, te registreren waar u naar kijkt en welke functies u gebruikt op onze website. Voor meer informatie hierover kunt u ons Website- en Cookiesbeleid raadplegen.

We kunnen uw communicatie met ons opnemen wanneer u contact opneemt met leden van het Balens team.

WANNEER DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wanneer wij uw gegevens verzamelen en/of opslaan, worden wij gezien als de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen de organisatie die de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Op het moment dat wij gebruik maken van derden om uw gegevens te verwerken, is die partij de verwerker, deze opereert altijd uit naam van de verwerkingsverantwoordelijke. Als er andere partijen betrokken zijn bij assureren of beheren van uw verzekering, kan deze partij ook uw gegevens verwerken. In zo’n geval zijn Balens en deze partij de gezamenlijke de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij zullen deze gegevens, indien wettelijk of verzekeringstechnisch vereist, delen met onze zakelijk partners. Dit is gebruikelijk binnen de verzekeringssector: informatie moet worden gedeeld om risico en risicoblootstelling te kunnen kwantificeren, claims te kunnen afhandelen, om de premie te bepalen en om de verzekering te kunnen uitgeven. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van ons bedrijf. Voorbeelden van derden waarmee uw gegevens gedeeld kunnen worden zijn:

-          Verzekeraars;

-          Klachtbehandelaars;

-          Schade-experts;

-          Autoriteiten;

-          Herverzekeraars

-          Toezichthouders

-          De organisatie via welke u collectiviteitskorting ontvangt: bijvoorbeeld een opleidingsinstantie, beroepsvereniging, overkoepelend orgaan of commissie waarbij u geregistreerd bent.

Indien u bezwaar maakt tegen het verzamelen, beheren en delen van uw gegevens, kunnen wij u mogelijk minder of geen producten en diensten aanbieden.

Met het oog op het voldoen aan de vereisten van Europese wetgeving (waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) De Uitvoeringswet AVG (UAVG)) worden Nederland en het Verenigd Koninkrijk aangeduid als het gebied waar de verwerking van persoonlijke gegevens plaatsvindt.

Als u meer informatie wenst over onze verzekeringsprocessen, uitleenprocedures of meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verzamelen en met wie wij gegevens delen, neem dan contact op met dataprotection@balens.nl

Wanneer u bij ons details over onze diensten en producten of een prijsopgave aanvraagt, menen wij een legitiem zakelijk belang te hebben om u verdere informatie over onze producten en diensten te verstrekken. U kunt op elk gewenst moment verzoeken van dergelijke marketingactiviteiten te worden uitgesloten.

In sommige situaties kan het zijn dat wij uw toestemming moeten vragen om uw gegevens te delen of uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen. Mocht dit het geval zijn dan vragen wij u altijd om uw toestemming, op welk moment wij de procedure en uw rechten duidelijk zullen uitleggen. Als u toestemming geeft, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met dataprotection@balens.nl

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien we uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dragen we er zorg voor deze data beveiligd is en dat dat een dergelijke overdracht rechtmatig is. Dit doen we door middel van standaardcontracten die zijn goedgekeurd door de EU en het Verenigd Koninkrijk en andere maatregelen die voorgeschreven zijn door gegevensbeschermingswetten van de EU. Neem contact met ons op om meer informatie te ontvangen over onze uitgebreide beveiligingsmaatregelen en bedrijfsprocessen omtrent de overdracht van persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Het bewaren van uw gegevens is meestal contractueel of wettelijk noodzakelijk, maar wij kunnen uw gegevens ook bewaren ten behoeve van onze legitieme bedrijfsbelangen, voor statistische analyses, productontwikkeling en marketingdoeleinden.

In sommige gevallen moeten wij uw gegevens langere tijd bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij u vertegenwoordigen of onszelf verdedigen in een juridisch geschil, of wanneer wij bewezen achten dat er in de toekomst een klacht zal ontstaan. Het volledige gegevensbewaringsbeleid van Balens is op aanvraag beschikbaar.

Tenzij anders vermeld, hanteren wij de volgende richtlijnen:

v  Voor alle aansprakelijkheidsverzekeringen en verzekering waarin een aansprakelijkheidselement verwerkt zit geldt dat wij de persoonsgegevens na afloop van de contractuele overeenkomst voor onbepaalde tijd bewaren. Hiermee wordt de cliënt beschermd: mocht een laat ontdekt incident aanleiding geven tot een klacht, dan kunnen wij aantonen dat u op het moment van het incident verzekerd was.

v  Voor alle andere verzekeringsproducten, geldt dat uw gegevens na afloop van de contractuele periode nog 7 jaar bewaard worden.

v  Wanneer u een prijsopgave heeft aangevraagd, of contact met ons heeft opgenomen voor meer informatie over onze producten en diensten, en onze offerte niet tot een verzekeringscontract heeft geleid, bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 18 maanden.

v  De gegevens over klachten die u over ons indient bewaren wij gedurende 10 jaar.

v  Wanneer uzelf of een handhavingsinstantie ons op de hoogte stelt van een actief onderzoek of mogelijke strafrechtelijke vervolging, zullen wij voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent het bewaren van de relevante gegevens.

Let op dat niet alle bovenstaande producten in beschikbaar zijn in elk land waar Balens actief is.

Het kan voorkomen dat we gebruik maken van geautomatiseerde systemen voor om de geschiktheid van onze producten na te gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we de kredietgeschiedenis van een individu nagaan. Ook analyseren we data om producten te identificeren waar onze klanten wellicht geïnteresseerd in zouden kunnen zijn. Dit staat bekend als profiling. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van profiling en beslissingen die door een geautomatiseerd systeem genomen zijn (zie ook “Uw Rechten”).

Als u de u rechten met betrekking tot de bovenstaande paragraaf wilt uitoefenen of vragen heeft over geautomatiseerde systemen en profiling kunt u contact met ons opnemen door ons te mailen op dataprotection@balens.nl

UW RECHTEN

Ten aanzien van het beheer en de bewaring van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

-          Recht op duidelijke informatie: u heeft het recht te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden;

-          Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die een organisatie van u heeft verzameld in te zien

-          Recht van bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Behoudens bepaalde uitzonderingen moet een organisatie op dit moment stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

-          Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: u mag bezwaar maken tegen het verwerken of van bepaalde delen van uw persoonsgegevens. Behoudens bepaalde uitzonderingen moet een organisatie op dit moment stoppen met het verwerken van deze delen van uw persoonsgegevens.

-          Recht van rectificatie en aanvulling: u heeft het recht incomplete of onjuiste gegevens aanvullen of verbeteren;

-          Recht op vergetelheid: behoudens bepaalde voorwaarden moeten organisaties uw persoonsgegevens wissen als u daarom vraagt

-          Recht op dataportabiliteit: het recht een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen

-          Recht op een menselijk blik bij besluiten: soms kunnen organisaties besluiten automatisch nemen, bijvoorbeeld door middel van automatisch profileren. Als dergelijke besluiten consequenties voor u hebben kunt u zich beroepen op dit recht en eisen dat een mens de gegevens opnieuw beoordeelt.

U kunt uw individuele rechten op elk moment uitoefenen. Zoals wettelijk is vastgelegd, zullen we geen kosten in rekening brengen om deze verzoeken te verwerken. Wanneer uw verzoek echter beschouwd wordt als repetitief, volledig ongegrond en/of buitengewoon, zijn wij gerechtigd om ​​redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

Wanneer u uw individuele rechten uitoefent, kunnen wij in sommige situaties mogelijk niet volledig aan uw verzoek voldoen. Wanneer u ons bijvoorbeeld verzoekt al uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zijn wij mogelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren ten behoeve van belastingheffing, preventie van criminaliteit en andere wettelijke doeleinden.

Ondanks uw recht op bovenstaande, kan het voorkomen dat een aanzienlijk en fundamenteel publiek belang voorrang heeft op uw verzoek. Wanneer dergelijke belangen van toepassing zijn, zijn wij wettelijk verplicht toegang tot persoonlijke gegevens te verlenen voor wetshandhaving, juridische en/of gezondheidsgerelateerde aangelegenheden.

De gegevensstroom binnen de verzekeringssector is complex en wij vragen u om dit in gedachten te houden bij het uitoefenen van uw rechten van inzage op uw informatie. Waar we mogelijk afhankelijk zijn van andere organisaties om aan uw verzoek te voldoen, kan dit van invloed zijn op de reactietermijnen.

Als u meer informatie wilt over uw individuele rechten of als u uw individuele rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons kantoor in Amsterdam. Dit kan door te e-mailen naar dataprotection@balens.nl of door te schrijven naar Balens Europe B.V.: Prins Hendrikkade 169-I, 1011 TC Amsterdam.

BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

We zullen alle passende technische en organisatorische stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van uw gegevens te beschermen, zo ook wanneer we uw gegevens delen binnen onze groep van bedrijven en met geautoriseerde derde partijen.

VERTEGENWOORDIGER GEGEVENSPRIVACY – FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Om ervoor te zorgen dat gegevensprivacy en bescherming de juiste focus hebben binnen onze organisatie, hebben we een functionaris gegevensbescherming die rapporteert aan ons senior managementteam. Onze functionaris gegevensbescherming is Joe Balen, die gecontacteerd kan worden via dataprotection@balens.nl 

KLACHTEN

Als u niet tevreden bent met een aspect van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan via ons Nederlandse kantoor contact op met onze functionaris gegevensbescherming. In Nederland kunt u voor vragen of klachten over uw persoonsgegevens verder terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 2001 201. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk: de Information Commissioner's Office (ICO). De ICO kan via zijn website worden gecontacteerd via https://ico.org.uk/concerns/, via live chat of door te bellen naar hun hulplijn op +44 303 123 1113. 

CONTACT

Als u vragen heeft over dit bericht, het gebruik van uw gegevens en uw individuele rechten, neem dan contact met ons op:

Balens Europe B.V.

Prins Hendrikkade 169-I
1011 TC Amsterdam
Gratis telefoon: 0800 0220 932
dataprotection@balens.nl

AFM verginningnummer: 12046134

Kamer van Koophandelnummer: 73057959

KiFiD aansluitnummer: 300.017321

Balens Ltd. is geregistreerd bij de Information Commissioner van het Verenigd Koninkrijk, registratienummer Z8259276.